آزمایشگاه های دانشکده علوم کشاورزی

نمایشگر دسته ای مطالب

آزمایشگاه باغبانی

در این آزمایشگاه که اتاق کار دانشجویان دکتری گروه نیز است دو سیستم رایانه جهت کار این دانشجویان فراهم شده است. علاوه بر این برخی از کلاس‌های عملی در این آزمایشگاه برگزار می‌شود. این آزمایشگاه دارای بانک بذر سبزیجات و کلکسیونی از قارچ های خوراکی جهت آموزش دانشجویان کارشناسی نیز است. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- اسپکتروفتومتر ۲- رفراکتومتررومیزی ۳- سانتریفیوژ ۴- سانتریفیوژ یخچال دار ۵- بینوکولار (۳) ۶- میکروسکوپ نیکون ۷- کلونجو ۸- مگنت استیور ۹- ترازوی سارتریوس ۱۰-اتاقک های رشد آزمایشگاه فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی: در این آزمایشگاه وسایلی مانند انواع دستگاه اسپکتروفتومتر، سانتریفیوژ های یخچال دار و معمولی، آون، بن ماری، تانک نیتروژن،pH متر و EC متر، ورتکس، ترازوی های حساس با دقت های مختلف، همچنین سردخانه و اتاقک ارزیابی پس از برداشت گل های بریده وجود دارد. در این آزمایشگاه مجموعه ای از بذر سبزیجات و قارچهای خوراکی وجود دارد. آزمایشگاه کروماتوگرافی: در این آزمایشگاه دو دستگاه HPLC و GC قرار دارد که دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از آنها برای ارزیابی کیمیت و کیفیت برخی ترکیبات گیاهی استفاده می­کنند. گلخانه ها: گروه علوم باغبانی دارای چهار مجموعه گلخانه شامل گلخانه شیشه ای آموزشی، گلخانه های پلاستیکی آموزشی، گلخانه شیشه ای تحقیقاتی، و یک مجتمع ۲۲ غرفه­ای گلخانه­ای پیشرفته، همچنین انواع شاسی های سرد جهت انجام پروژه­های تحقیقاتی و آموزشی در اختیار دارد. باغ و مزرعه تحقیقاتی و آموزشی: گروه باغبانی دارای یک باغ میوه و یک باغ سبزیکاری دارد که جهت آموزش و امور پژوهشی استفاده می شود. بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه باغبانی »

آزمایشگاه بیماری های گیاهی

در این آزمایشگاه بخش عملی دروس قارچ شناسی، باکتری و ویروس شناسی، نماتد شناسی، کنه شناسی و بیماری های گیاهی تدریس می شود. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- میکروسکوپ آموزشی استاد و دانشجو ۲- میکروسکوپ معمولی ۳- استریومیکروسکوپ ۴- هود ۵- سانتریفیوژ ۶- اتو کلاو ۷- آون ۸- وسایل جمع آوری، نگهداری و بررسی بیماری های گیاهی، قارچ ها، نماتد ها و باکتری ها سایر وظایف این آزمایشگاه تهیه کلکسیون های آموزشی مربوط به دروس بیماری شناسی گیاهی و عوامل بیماری زای گیاهی (مانند قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها، نماتدها، گیاهان عالی انگل و غیره)، تشکیل هرباریوم قارچ های زنده و غیرزنده و نمونه های گیاهی حاوی آثار خسارت عوامل بیماری زای گیاهی، کشت قارچ ها و باکتری های بیماری زای گیاهی و آنتاگونیست و اقدام برای شناسایی آن ها، تهیه لوح های فشرده آموزشی بیماری های گیاهی است. بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه بیماری های گیاهی »

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- Real-Time PCR، GenePulser ۲- پی سی آر ۳- IEFset، Concentrator ۴- TissusLyser ۵- مینی انکوباتور ۶- شیکر انکوباتور ۷- سانتریفوژ یخچالدار ۸- سانتریفوژ معمولی ۹- اتوکلاو ۱۰- هود استریل ۱۱- آب مقطر گیری ۱۲- ترازو ۱۳- PH متر بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه بیوتکنولوژی »

آزمایشگاه تحقیقاتی حشره شناسی

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حشره شناسی انجام می شود. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- دو واحد اتاقک رشد حشرات ۲- دو دستگاه انکوباتور ۳- یک دستگاه هود ۴- استریو میکروسکوپ ۵- میکروسکوپ و ادوات و وسایل مربوط به پرورش و بررسی زیست شناسی حشرات و آفات گیاهی بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه تحقیقاتی حشره شناسی »

آزمایشگاه تحقیقاتی خاکشناسی و بیولوژی خاک

در این آزمایشگاه اغلب آزمایش‌های فیزیکی، شیمیایی، کانی‌شناسی و میکروبیولوژی مربوط به پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و نیز طرح های تحقیقاتی گروه انجام می‌گیرد. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- دستگاه‌های جذب اتمی ۲- اسپکتروفتومتر دیجیتالی ۳- سانتریفیوژ ۴- اتوکلاو ۵- فِلیم فتومتر بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه تحقیقاتی خاکشناسی و بیولوژی خاک »

آزمایشگاه تغذیه دام

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- کجلدال ۲- کوره الکتریکی ۳- دسیکاتور ۴- ترازوی دیجیتال ۵- فور (آون) پنکه‌دار ۶- آب مقطر گیری ۷- هموژنایزر ۸- کجلدال ۴ خانه ۹- الکتروآنالایز ۱۰- سوماتیک سل کانتر ۱۱- آب مقطر گیری ۱۲- میکروسکوپ المپوس ۱۳- نیم تنه گاو بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه تغذیه دام »

آزمایشگاه حشره شناسی

در این آزمایشگاه بخش عملی دروس حشره­ شناسی، آفات گیاهی، جانورشناسی و سم­ شناسی تدریس می­ شود. سایر وظایف این آزمایشگاه تهیه کلکسیون­ های آموزشی مربوط به دروس حشره ­شناسی، جانورشناسی و آفات گیاهی، تهیه اسلایدهای لازم از نمونه­ های حشرات و آفات گیاهی، تهیه کلکسیون حشرات مفید مانند حشرات شکارگر، پارازیتوئید و گرده­ افشان و تهیه لوح­ های فشرده آموزشی حشره­ شناسی می­ باشد. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- استریومیکروسکوپ ( بینوکولار) ۲- میکروسکوپ ۳- آون ۴- وسایل جمع آوری و نگهداری و تشریح حشرات، آفات گیاهی و جانور شناسی ۵- هود شیمیایی است بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه حشره شناسی »

آزمایشگاه زراعت

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- دستگاه سوکسله (برای استخراج و اندازه‌گیری میزان روغن دانه) ۲- دستگاه رطوبت سنج بذر ۳- انکوباتور یخچال دار ۴- ترازوی دیجیتالی تا چهار رقم اعشار ۵- آون ۶- اتوکلاو ۷- دستگاه‌های اندازه‌گیری سطح برگ (ثابت و قابل حمل) ۸- دستگاه اندازه‌گیری فلورسانس کلروفیل ۹- دستگاه اندازه‌گیری فتوسنتز و تبادلات گازی گیاه ۱۰- تابش سنج فتوسنتزی ۱۱- دستگاه اندازه‌گیری دمای پوشش گیاهی ۱۲- کلروفیل‌متر ۱۳- پوست کن برنج ۱۴- سفیدکن بذر برنج ۱۵- رطوبت سنج ۱۶- رفراکتومتر ۱۷- اسپکتروفتومتر بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه زراعت »

آزمایشگاه سلولی و مولکولی

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با باکتری و ویروس شناسی گیاهی، حشره شناسی و قارچ ‌شناسی ملکولی انجام می شود. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- انکوباتور ۲- الکتروفورز ۳- ژل داک ۴- دستگاه PCR ۵- تیوپ هیتر ۶- مینی سانتریفوژ ۷- سمپلر ۸- هود لامین ایر فلو ۹- یخچال و وسایل مربوط به نگهداری، شناسایی و بررسی باکتری ها و ویروس های گیاهی جداسازی، شناسایی و تهیه کلکسیون از باکتری ها و ویروس های بیماری زای گیاهی و انجام مطالعات مربوط به پروکاریوت های گیاهی (شامل بررسی های سیستماتیک بیوشیمیایی، بیولوژی و مولکولی) نیز در این آزمایشگاه انجام می شود. بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه سلولی و مولکولی »

آزمایشگاه سم شناسی و فیزیو لوژی حشرات

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه سم¬شناسی و فیزیولوژی حشرات انجام می¬شود. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- دستگاه های اسپکتروفتومتر ۲- میکروپلیت ریدر ۳- pH متر ۴- پمپ خلا ۵- الکتروفورز پروتئین ها ۶- انکوباتور بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه سم شناسی و فیزیو لوژی حشرات »

آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک و کود

در این آزمایشگاه اغلب خصوصیات شیمیایی خاک، آب و گیاه اندازه‌گیری شده و بر اساس آن حاصلخیزی و کیفیت خاک، کیفیت آب و وضعیت تغذیه‌ای گیاه ارزیابی می‌ شود. خصوصیات شیمیایی قابل اندازه‌گیری شامل؛ کاتیون‌ها و آنیون‌های محلول (کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، کلر، نیترات، کربنات، بی کربنات و غیره)، کاتیون‌های تبادلی، ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC)، واکنش (pH) خاک و آب، هدایت الکتریکی (EC) خاک و آب، آهک، گچ، مواد آلی و ازت، فسفر و پتاسیم می‌باشد. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- pH متر ۲- هدایت سنج ۳- کجلدال ۴- فلام فتومتر ۵- سانتریفیوژ ۶- آون ۷- انواع غربال ها بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک و کود »

آزمایشگاه فیزیولوژی دام

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- استریومیکروسکوپ (بینو کولار) ۲- میکروسکوپ اولمپیوس ۳- کامپیوتر ۴- یخچال ارج ۵- یخچال هیمالیا ۶- هات پلت ۷- ترازوی دیجیتال با دقت ۰۰۱/۰ ۸- Dry bathMini spine plus ۹- آون ۱۰- هود استریل ۱۱- PH متر ۱۲- ترموسایکلر ۱۳- میکروسکوپ تخصصی فازکنتراست سه چمشمی ۱۴- میکروسکوپ دو چشمی نوری ۱۵- میکروسکوپ اولمپیوس IX70 بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه فیزیولوژی دام »

آزمایشگاه فیزیک و فرسایش خاک

تعیین خصوصیات فیزیکی خاک از جمله توزیع اندازه ذرات اولیه یا بافت (میزان شن، رس و سیلت)، جرم مخصوص حقیقی و ظاهری خاک، مکش خاک در رطوبت های مختلف (منحنی رطوبتی خاک)، SP، FC و PWP، رطوبت قابل استفاده خاک، رطوبت خاک، وضعیت ساختمان خاک (اندازه و پایداری)، نفوذپذیری خاک نسبت به آب، هدایت هیدرولیکی خاک به روش بار ثابت و افتان در این آزمایشگاه صورت می‌گیرد. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- استوانه‌های مضاعف ۲- صفحات تحت فشار (Pressure Plate) ۳- غشاء تحت فشار (Pressure Membrane) ۴- استوانه‌های دارسی ۵- آون ۶- اُگر ۷- نمونه بردارهای خاک بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه فیزیک و فرسایش خاک »

آزمایشگاه مرکزی

دانشکده علوم کشاورزی دارای یک آزمایشگاه مرکزی است که دارای وسایل و تجهیزاتی است تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد برای اجرای پایان‌نامه ها و اعضای هیئت علمی تمامی گروه‌ها برای اجرای طرح‌های پژوهشی از این امکانات بهره مند می شوند. آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم کشاورزی با هدف ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز گروه های مختلف دانشکده، و امکان بهره وری بهینه از امکانات موجود و استفاده همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استادان از امکانات موجود در سال ۱۳۸۰ تاسیس و به تدریج تجهیز شد. در حال حاضر این آزمایشگاه دارای امکاناتی همچون اتاقک رشد های مجهز، ترموسایکلر، انواع سیستم های الکتروفورز، فریزر های ۸۰-، سانتریفوژ های یخچال دار و غیره می باشد که در زیر به جزییات بیشتر اشاره می شود. الف) فضای فیزیکی آزمایشگاه مجموع مساحت آزمایشگاه حدود ۱۴۰ متر می باشد که جزییات ابعاد آن بدین شرح است: ۱- بال شرقی به ابعاد ۹×۶ متر۲- بال غربی به ابعاد ۹×۶ متر – ۳- فضای روبه روی در ورودی به ابعاد ۴×۵/۳ متر۴- اتاقک PCR به ابعاد ۲×۲ متر ۵- اتاقک گروس چامبر ۵/۴×۵/۳ متر بخشی از مساحت فوق توسط کمد ها و میز کار ها(Benches) به شرح زیر پر شده اند: ۱- بنچ وسط بال شرقی ۶×۵/۱ متر – ۲- بنچ الکتروفورز عمودی بال شرقی ۷۰/۷×۸/۰متر۳- بنچ کنار پنجره بال شرقی ۵/۲×۸/۰ متر۴- بنچ وسط بال غربی ۶×۵/۱ متر۵- بنچ کوچک بال غربی (شیکر) ۵/۲×۸/۰ متر۶- بنچ کنار پنجره بال غربی۵/۲×۸/۰ متر – کمد های آزمایشگاه:بال غربی ۱۴ عدد – بال شرقی ۲۲ عدد ب) تجهیزات آزمایشگاه مرکزی ( آزمایشگاه کد دار) به شرح زیر است: آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم کشاورزی ر تجهیزات وضعیت نام شرکت-مدل کشور سازنده محل استقرار (آزمایشگاه های کد دار) حوزه تخصصی کاربرد ۱ فریزر GFL 80- صندوقی سالم GFL-6382 آلمان آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد ۲ روتاری اواپورتور سالم BUCHI-RE120 آلمان آزمایشگاه مرکزی عصاره گیری ۳ فریزر ۸۰- ایستاده سالم GFL آلمان آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد ۴ فریزر ۸۰- سالم DAIREI امریکا آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد ۵ انکوباتور سالم BINDER- WINDAUS آلمان آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی ۶ انکوباتور سالم گروگ ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی ۷ ژرمیناتور سالم ایران خودساز ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی ۸ ژرمیناتور معیوب ژال ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی ۹ ژرمیناتور معیوب گروک ایران آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی ۱۰ ژرمیناتور معیوب Weiss آلمان آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی ۱۱ Growth Chamber سالم Weiss آلمان آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی ۱۲ یخ ساز سالم ZIEGRA- EIS MACHINE انگلستان آزمایشگاه مرکزی تولید یخ برای استفاده در کار های مولکولی ۱۳ یخ ساز سالم ZIEGRA- EIS MACHINE انگلستان آزمایشگاه مرکزی تولید یخ برای استفاده در کار های مولکولی ۱۴ شیکر انکوباتور سالم INFORS-UNITRON امریکا آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص ۱۵ شیکر انکوباتور سالم SIBATA ژاپن آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص ۱۶ سانتریفوژ-فالکون سالم DAIKI-H200N ژاپن آزمایشگاه مرکزی سانتریفوژ-میکروبیولوژی ۱۷ آون سالم BINDER آلمان آزمایشگاه مرکزی خشک کردن نمونه ۱۸ تستچامبر سالم KATO-SILVERG EMPEROR ژاپن آزمایشگاه مرکزی اعمال شرایط خاص محیطی ۱۹ ترمال سایکلر سالم EPPENDORF MASTER CYCLER آلمان آزمایشگاه مرکزی واکنش PCR – بیوتکنولوژی ۲۰ ترازو سالم Kern-ABS امریکا آزمایشگاه مرکزی وزن کردن نمونه های بسیار کم وزن ۲۱ ترمال سایکلر سالم Bio-Rad mycycler امریکا آزمایشگاه مرکزی واکنش PCR– بیوتکنولوژی ۲۲ شیکر اینکوباتور سالم GFL-3031 آلمان آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص ۲۳ سانتریفوژ سالم EPPENDORF 5417R آلمان آزمایشگاه مرکزی سانتریفوژ-میکروبیولوژی ۲۴ اسپکتروفتومتر سالم EPPENORF- BIOPHOTOMETER آلمان آزمایشگاه مرکزی طیف سنجی نمونه ها- تمام حوزه ها ۲۵ ترمال سایکلر سالم EPPENORF- ep gradient s آلمان آزمایشگاه مرکزی واکنش PCR – بیوتکنولوژی ۲۶ ژل داکیومنیشن سالم SYNGEN-IN GENIUS انگلستان آزمایشگاه مرکزی آشکار سازی DNA روی ژل با استفاده از نور ماورای بنفش- بیوتکنولوژی ۲۷ هود سالم BEAST-SEF126 ایران آزمایشگاه مرکزی کشت بافت ۲۸ GC معیوب Agilent technologies امریکا آزمایشگاه باغبانی سنجش مواد- بیوتکنولوژی ۲۹ HPLC سالم Waters امریکا آزمایشگاه باغبانی سنجش میزان مواد- بیوتکنولوژی ۳۰ PCR work station سالم سبز بیومدیکال ایران آزمایشگاه مرکزی آماده سازی واکنش PCR ۳۱ هود لامینار کلاس ۲ سالم راد طب نوین ایران آزمایشگاه مرکزی کشت باکتری ۳۲ شیکر انکوباتور سالم گاما ایران آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص ۳۳ الکتروپوراتور سالم EPPENDORF آلمان آزمایشگاه مرکزی ترانسفورماسیون باکتری و مخمر ۳۴ سانتریفوژ فالکون یخچال دار سالم FROILABO فرانسه آزمایشگاه مرکزی سانتریفوژ تحت دماهای خاص ۳۵ فلیم فتومتر سالم فاطر الکترونیک ایران آزمایشگاه مرکزی سنجش میزان عناصر محلول ۳۶ ژرمیناتور سالم فاطر الکترونیک ایران آزمایشگاه مرکزی کشت و نگه داری نمونه ۳۷ فریزر ۸۰- سالم فاطر الکترونیک ایران آزمایشگاه مرکزی نگهداری طولانی مدت مواد ۳۸ شیکر انکوباتور سالم نور صنعت فردوس ایران آزمایشگاه مرکزی هم زدن نمونه در شرایط دمایی خاص ۳۹ دیتکتور وسترن بلات سالم سبز بیومدیکال ایران آزمایشگاه مرکزی آشکار سازی در وسترن ۴۰ آب دیونیزه سالم Ro-lab ایران آزمایشگاه مرکزی تولید آب با EC صفر ۴۱ میکروسکوپ نوری سالم Leica آلمان آزمایشگاه مرکزی بزرگنمایی ۴۲ استریو میکروسکوپ سالم Olympus ژاپن آزمایشگاه مرکزی بزرگنمایی ۴۳ نانودراپ سالم Termo آمریکا آزمایشگاه مرکزی غلظت سنجی و طیف سنجی حجم بسیار کم نمونه با دقت بالا بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه مرکزی »

آزمایشگاه مساحی و نقشه برداری

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- دوربین های ترازیاب ۲- تئودولیت های دیجیتال ۳- توتال استیشن ۴- دستگاه دیستو بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه مساحی و نقشه برداری »

آزمایشگاه مقاطع نازک

در این آزمایشگاه مقاطع نازک میکروسکپی خاک تهیه و مطالعه می‌شوند. به این منظور نمونه‌های خاک تلقیح شده، برش و صیقل داده شده و بر روی لام نصب می‌شود و در نهایت برای مطالعه میکروسکپی آماده می‌شوند. امکانات و لوازم مورد نیاز برای تلقیح، دستگاه برش و سایش از جمله امکانات این آزمایشگاه است. بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه مقاطع نازک »

آزمایشگاه مکانیزاسیون

۱- آزمایشگاه تبدیل شلتوک به برنج سفید ۲- کارگاه موتور ۳- کارگاه ماشینها و ادوات کشاورزی که دارای انواع تراکتورها، گاوآهن‌ها، ماشین‌های نشاء برنج، خرمنکوب، موتور چهار سلیندر بنزینی، انواع سمپاش‌ها بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه مکانیزاسیون »

آزمایشگاه میکروبیولوژی

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- میکروسکوپ المبیری ۲- میکروسکوپ المپوس ۳- انکوباتور ۴- کفی کانتر ۵- آب مقطر گیری ۶- میکروسکوپ مادیران بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه میکروبیولوژی »

آزمایشگاه هیدرولیک

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: ۱- ونتوری متر ۲- دستگاه تعیین مرکز فشار ۳- رتامتر ۴- فلوم های آزمایشی با شیب متغییر به طول های ۵ و ۱۵ متر ۵- جت آب ۶- میز هیدرولیکف ۷- دستگاه رسیفرلدر ۸- دستگاه افت در لوله ها ۹- دستگاه آزمایش برنولی ۱۰- دستگاه فشار هیدرواستاتیک ۱۱- فلوم آزمایشگاهی بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه هیدرولیک »

آزمایشگاه پژوهشی کرم ابریشم

آزمایشگاه کرم ابریشم شامل وسایل و امکانات : ۱-سمپلر ۲- استیرر و هات پلت دیجیتال ۳- هموژنایزر ۴- ژرمیناتور ۵- انکوباتور ۶- انکوباتور CO2 ۷- انکوباتور یخچال دار ۸- سانتریفوژ ۹- دستگاه اندازه گیری رطوبت برگ ۱۰- میکروسکوپ اینورت ۱۱- اسکنر ژل ۱۲- الکتروفورز افقی ژل آگاروز Biometra ۱۳- الکتروفورزعمودی ژل پلی اکریل آمید Bio- Rad ۱۴- فریزر ۲۰- درجه سانتیگراد ۱۵- یخچال معمولی ۱۶- فور- اتو- آون ۱۷- ترموسایکلر (PCR) 40 خانه ۱۸- مخزن ازت مایع ۳۰ لیتری ۱۹- شیکر ۲۰- شیکر انکوباتور ۲۱- پمپ خلاء ۲۲- ورتکس ۲۳- pH متر ۲۴- ژل داکیومنتیشن ۲۵- ترمال پرینتر ۲۶- آب مقطرگیری یکبار تقطیر ۲۷- آب مقطرگیری دو بار تقطیر ۲۸- ترازوی دیجیتال با دقتهای مختلف ۲۹- اسپکتروفتومتر کارگاه تحقیقاتی پرورش کرم ابریشم شامل وسایل و امکانات : ۱- خانچه چوبی (سینی پرورش) ۸۰ عدد ۲- طبق فلزی چرخدار ۴ طبقه ۱۰ عدد ۳- دستگاه کرک گیر برقی یک دستگاه ۴- رطوبت ساز ۲ دستگاه بخش تجهیزات عمومی شامل وسایل و امکانات : Kato ژرمیناتور کروک فریزر ۸۰ – (GFL) دسیکاتور بن ماری سانتریفیوژ یخچال دارEpendort شیکر انکوباتور(GFL) فریزر هیمالیا فریزر ۸۰ – (DAIRE) هود (BFASTA) هموژنایزر PH متر ساوکوریوس PH متر WTW بینوکولار (BioRAD) ترموسایکلر (eppendort) Vortex ژرمیناتور گرمک ژرمیناتور ایران خوشکار مگنت اسپترو ژل داک (۱۳۱۰-Ra) شیکر انکوباتورSTBATA شیکر انکوباتور INFORS بیشتر بخوانیددربارهآزمایشگاه پژوهشی کرم ابریشم »
— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۱ نتیجه