فرم های دوره دکتری

 طول دوره، ثبت نام و انتخاب واحد

– فرم های مربوط به انتخاب استاد راهنما

 آیین نامه آزمون جامع

– فرم های آزمون جامع

–دفاع از پروپوزال برای دانشجویان دکتری

– فرم ارجاع به کمیسیون موارد خاص

 مراحل و مقررات مربوط به تصویب پروپوزال

– فرم پروپوزال

– فرم گزارش وضعیت تحصیل

– استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت 

 مراحل انجام کار

– فرم تقاضای تمدید سنوات

 مراحل و مقررات مربوط به دفاع از رساله

– راهنمای نگارش رساله

– فرم مجوز دفاع

– صورتجلسه دفاع و تعهد نامه

– فرم گواهی مقاله

– ارزشیابی نمره

– فرم خلاصه رساله دکتری

مراحل و مقرات مربوط به دانش آموختگی و تسویه حساب

– مراحل انجام کار

– فرم کنترل رساله

– مدارک لازم برای تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی

– فرم مشخصات استاد مدعو 

– فرم ثبت اطلاعات پایان نامه (فرم ثبت و توصیف پایان نامه)

– ثبت اطلاعات در سامانه پژوهشی استاد

دیگر

– دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکترای تخصصی سال ۱۳۹۳ (جدید)