آیین نامه ها، مقررات و فرم های مربوط به دوره کارشناسی ارشد

 مقررات آموزشی، طول دوره، ثبت نام و انتخاب واحد

  – آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان ورودی سال ۹۴ به بعد

  – فرم تجدید نمره

  – فرم درخواست کارت المثنی

  – فرم درخواست مهمان ورودی ۹۳ 

  – فرم درخواست مهمان ورودی ۹۴ به بعد

  – فرم نمره معرفی به استاد

  – فرم ارجاع به کمیسیون موارد خاص

 مراحل و مقررات مربوط به تصویب پروپوزال،
– راهنمای نگارش پروپوزال 

– فرم پروپوزال

– فرم گزارش سه ماهه

– فرم تقاضای تمدید سنوات 

 مراحل و مقررات مربوط به دفاع از پایان نامه، و فرم های مربوطه

** شیوه ارزیابی ۲ نمره مقاله، **

الف- راهنمای نگارش پایان نامه

ب- مراحل دفاع

     فرم مجوز دفاع 

     فرم مشخصات استاد مدعو 

    صورتجلسه دفاع و تعهدنامه

    صورتجلسه اصلاح عنوان

    فرم گواهی مقاله

   فرم خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد

    برگه ازشیابی نمره

 مراحل و مقررات مربوط به دانش آموختگی و تسویه حساب

– مراحل انجام کار

 فرم کنترل پایان نامه (برای دفاعیه های سال ۹۴ به بعد) 

– فرم کنترل پایان نامه (برای دفاع پیش از سال ۱۳۹۴)

– مدارک لازم برای تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی

– فرم ثبت اطلاعات پایان نامه (فرم ثبت و توصیف پایان نامه)

– ثبت اطلاعات در سامانه پژوهشی استاد