معرفی

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده : دکتر نسرین قربان زاده

مرتبه علمی : دانشیار

گروه : مهندسی علوم خاک

شماره تماس : ۳۳۶۹۰۰۹۰ _۰۱۳

 

پست الکترونیکی:  agrieduvice@guilan.ac.ir