معرفی

معاون پژوهش و فنآوری دانشکده : دکتر عادل بخشی پور زیارتگاهی

​​​​​​​مرتبه علمی : استاديار

گروه : مهندسی بیوسیستم

شماره تماس: ۳۳۶۹۰۳۲۳- ۰۱۳

شماره تماس داخلی: ۵۰۳۷

پست الکترونیک: agriresvice@guilan.ac.ir

کارشناس پژوهش و فناوری: مهندس حسین اسعدی

شماره تماس : ۳۳۶۹۰۴۰۰- ۰۱۳

شماره تماس داخلی: ۵۰۰۹

پست الکترونیک:hoseinasaadi@yahoo.com

با توجه به نقش محوری فعالیت های پژوهشی در تحقق اهداف دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری جایگاه ویژه ای دارا است. چنین موقعیتی مسئولیت خاص این نهاد علمی را نسبت به شناخت و توسعه فناوری کشور تأیید می کند. این مسئولیت شامل طیف وسیعی از اقدامات و برنامه های اساسی است که در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه سیاست گذاری وازطریقمعاونت پژوهش و فناوری دانشکده اجرایی می شود. در واقع برنامه ریزی و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت های پژوهش و فناوری در سطح دانشکده در زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی، همایش های علمی، فرصت های مطالعاتی، امور مربوط به تشویق چاپ مقالات، امور مربوط به گرنت، امور مربوط به کارگروه‌های تشکیل شده در دانشکده و امور مربوط به مجلات تخصصی دانشکده مورد حمایت مادی و معنوی این حوزه است. همچنین دانشکده علوم کشاورزی تا کنون طرح های پژوهشی مشترک زیادی را با سایر سازمان‌ها وصنایع مختلف داشته است و با استفاده از امکانات آزمایشگاهی مجهز علاوه بر آموزش در زمینه مسائل تحقیقاتی و رفع مسائل و مشکلات دیگر بخش‌های جامعه، اقدامات چشمگیری داشته است.

اهم فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری دانشکده

  • برنامه ریزی جهت ایجاد محیط مناسب جهت انجام پژوهش
  • برنامه ریزی جهت هماهنگی فعالیت های علمی و پژوهشی دانشکده
  • برنامه ریزی جهت مشارکت در طرح های پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه و نحوه ارتباط با مراکز پژوهشی
  • مشارکت در تهیه و تدوین آیین نامه های پژوهشی
  • سرپرستی و نظارت بر فعالیت های واحدهای تابعه (کتابخانه، مجلات تخصصی و کارگروه ‌های تشکیل شده در دانشکده)
  • تقویت زیرساختارهای تسهیل کننده پژوهش از قبیل کتابخانه مرکزی، پایگاه های علمی و مجلات